Skip to main content

Disclaimer

Algemeen

Deze algemene voorwaarden voor gebruik (de “Sitevoorwaarden”) zijn van toepassing op de website www.3stone.nl van 3stone Real Estate B.V. (de “Website”) en op de verstrekking van informatie of het doen van aanbevelingen op of via de Website (de “Informatie”).

Door de Website te bezoeken en/of de Informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de Sitevoorwaarden.

Informatie en aansprakelijkheid

De Informatie wordt uitsluitend verstrekt om aan belangstellenden algemene informatie over 3stone Real Estate te verstrekken. De Informatie dient niet ter vervanging van enige vorm van advies. Beslissingen genomen op basis van de Informatie komen voor eigen risico en rekening.

3stone Real Estate heeft aan de samenstelling van de Website en de Informatie de grootst mogelijke zorg besteed. Desondanks kunnen aan de Website en de Informatie geen rechten worden ontleend en accepteert 3stone Real Estate geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot onvolledigheden en onjuistheden in de Informatie, het gebruik of het niet beschikbaar zijn van (de Informatie op) de Website.

Evenmin accepteert 3stone Real Estate enige aansprakelijkheid voor defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van (de Informatie op) de Website.

De hierbovengenoemde bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van en bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van 3stone Real Estate.

Links naar andere sites

Op de Website kunnen links of verwijzingen van of naar andere externe websites staan. De informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen wordt niet door 3stone Real Estate onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van die informatie. 3stone Real Estate aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites. Links naar andere externe websites worden uitsluitend verschaft als service aan de gebruikers van deze Website en betekenen niet dat 3stone Real Estate de websites en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft, goedkeurt of aanbeveelt. Het verkrijgen van toegang tot en gebruik maken van andere aan deze Website gelinkte websites vindt op eigen risico plaats.

Fair Use

Het is niet toegestaan 3stone Real Estate en de overige gebruikers van de Website te hinderen en schade toe te brengen of anderszins de Website te gebruiken dat het functioneren van de Website in gevaar kan brengen en/of de Informatie kan aantasten.

Intellectueel eigendomsrechten

Behoudens voor zo ver anders vermeld is 3stone Real Estate de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Informatie, waaronder begrepen het auteursrecht. Het is niet toegestaan deze intellectuele eigendomsrechten te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 3stone Real Estate.

De Website en de Informatie mogen wel worden gebruikt ten behoeve van eigen persoonlijk gebruik.

E-mailcorrespondentie

Berichten die per email aan 3stone Real Estate worden verzonden, kunnen onveilig zijn. 3stone Real Estate adviseert u daarom geen vertrouwelijke informatie per email te verzenden aan 3stone Real Estate.

Wijzigingen

3stone Real Estate behoudt zich het recht voor om wijzingen aan te brengen in de Sitevoorwaarden. 3stone Real Estate adviseert u daarom regelmatig de Sitevoorwaarden na te lezen op eventuele wijzigingen.

Algemene voorwaarden

Op alle werkzaamheden en rechtsverhoudingen met derden die ontstaan als gevolg van of in ver band met het gebruik van de Website en/of de Informatie zijn van toepassing de algemene voorwaarden van 3stone Real Estate. Deze algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op www.3stone.nl en worden op verzoek toegezonden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van 3stone Real Estate en de Sitevoorwaarden, prevaleren de algemene voorwaarden van 3stone Real Estate.

Privacy verklaring

Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met de Website zal uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van de privacy verklaring. Deze privacy verklaring kan worden geraadpleegd op www.3stone.nl

Toepasselijk recht

Op (de Informatie van) de Website, alsmede op de Sitevoorwaarden, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van (de Informatie op) de Website of de Sitevoorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.